ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИКЛЮЧЕНСКА ПРОГРАМА С ОБЩА ЦЕНА НА АР ЕНД БИ АДВЕНТЧЪР ЕООД 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 2. Резервации /записвания/. 

1.1. Записванията за пътуванията с Ар eнд Би Адвентчър ЕООД се извършват по електронен път чрез сайтовете: tours.bikearea.org и kids.bikearea.org. 

1.2. Записването се извършва след внасяне на цялата стойност или на вноска за програмата по банков път след изпращане от страна на ТУРОПЕРАТОРА на покана за плащане с насоки за извършването му. 

При неспазване на т. 1.2. в двуседмичен срок от изпращането на покана за плащане, записването се счита за недействително от ТУРОПЕРАТОРА. 

 1. Необходими документи и формалности. 

За лица под 18 год. родителят/настойникът подписва Декларация за съгласие и Медицински формуляр, удостоверяващи съгласие за включване в програмата и здравословно състояние на детето, включително минали заболявания и прилагано медикаментозно лечение, ако има такова. Родителят/настойникът е отговорен за верността на предоставената информация и носи пълна отговорност за последствията от недостоверни данни, посочени в документите. 

ІІ. ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРОМЕНИ 

1.Общата цена е калкулирана на база на: такси за настаняване, водачески услуги, хранене, входни такси за някои туристически забележителности, наем на екипировка и др, специфични и индивидуално описани за всяка програма на ТУРОПЕРАТОРА. 

2.Промени. 

2.1.При възникване на извънредни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи промени в някоя от съществуващите клаузи на договора – промяна на цена, промяна на програма, изцяло анулиране на програмата и други. 

В този случай КЛИЕНТЪТ има всички права, описани в предварителен договор. 

ІІІ. АНУЛАЦИИ 

 1. КЛИЕНТЪТ може да се откаже от договора като анулацията се прави лично в писмен вид при следните условия:

– при отказ повече до 60 дни за програми в чужбина и 30 дни за програми в България преди началната дата на програмата, се възстановява 100% от внесената сума; 

– при отказ повече от 45 до 60 дни за програми в чужбина и от 15 до 30 дни за програми в България преди началната дата, се възстановява 75% от внесената сума; 

– при отказ от 30 до 45 дни за програми в чужбина и от 8 до 14 дни преди началната дата на програмата, се възстановява 50% от внесената сума; – при отказ от началната дата на програмата до 30 дни за програми в чужбина и 7 дни за програми в България преди нея, сумата не се възстановява. 

  1. При отказ от участие КЛИЕНТЪТ може да преотстъпи на друго лице закупената програма не по-късно от 15 дни преди началото ѝ за програми в България и 30 дни преди началото ѝ за програми в чужбина 
  2. Крайният срок за информиране на КЛИЕНТА, когато минималният брой участници не е набран, за да бъде проведена програмата, е 7 дни преди началната дата. В този срок ТУРОПЕРАТОРЪТ връща 100 % от заплатената до момента сума или издава на КЛИЕНТА ваучер на същата стойност за друго събитие, организирано от ТУРОПЕРАТОРА; 
  3. При невъзможност за включване в програмата поради възникнали здравословни причини, смърт, смърт на близък по права линия, 100 % от внесената сума се възстановява след предоставяне на епикриза или приложим документ, удостоверяващ неотложността на събитието. Документите следва да бъдат предоставени на ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 7 работни дни след възникването на събитието. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови внесената сума до 10 работни дни след получаването на документите от КЛИЕНТА. 

IV. РЕКЛАМАЦИИ

 1. КЛИЕНТЪТ следва да уведоми незабавно на място ТУРОПЕРАТОРА за всяко неточно изпълнение на договора. Уведомлението трябва да бъде направено в писмена форма, включително чрез електронна поща. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен в най-кратък срок от подаване на рекламация да предприеме необходимите мерки за удовлетворяване исканията на клиента. 
 2. Ако това се окаже невъзможно и КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен в своите искания, то той трябва да изиска от представител на ТУРОПЕРАТОРА съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, или заниженото им качество, подписан от двете страни. При липса на такъв протокол,

ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира благоприятен изход на направената рекламация. 

  1. Направеният протокол се представя лично на ТУРОПЕРАТОРА или се изпраща по пощата с обратна разписка, най-късно в 3 дневен срок след приключване на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да даде писмен отговор по направената рекламация в едномесечен срок от получаването ѝ. 

V. ОТГОВОРНОСТ 

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за изпълнението на условията по договора. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на потребителя от туроператора при неизпълнение – цялостно и частично на съответната програма, не може да надхвърля еднократния размер на стойността на заплатените услуги. 
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на КЛИЕНТА, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, или непреодолима сила или непредвидимо събитие. 
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти и не възстановява сумата за пътуването, както и направените от него разходи за връщането му. 
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията, породени от неспазване на законите на дадена държава от страна на КЛИЕНТА, независимо дали той е запознат с тях или не. 
 5. При неспазване на условията на програмата, нарушаване на реда, моралните и етични норми ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати едностранно участието на КЛИЕНТА в програмата, като в този случай не дължи неустойка за това. 

VІ. ЗАСТРАХОВКИ 

 1. В цената на пътуването е включена задължителна застраховка “Злополука” за България и “Травъл асистанс” за чужбина. 
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка съгласно член 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността й за причинени вреди, вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на “Отговорност на туроператора” с № 13052310000611/15.08.2023, с валидност до: 15.08.2024 г., ЗД ЕВРОИНС АД. 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Всички възникнали спорове се решават на добра воля. В противен случай – съгласно законовите разпоредби на Република България.